...เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน...
เวลา

 
 
 
 
       
 

การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

 
     
   

1 . ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่ง ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือ การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
     ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

 
     
   
        (ก) บุคคลธรรมดา
 
   
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
     
   
        (ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
   
 • รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
     
   
       (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
   
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
     
   
       (ง) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
 
   
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 • รายชื่อกรรมการของบริษัท หรือบริษัทมหาชนจำกัดทุกคน
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน
 • รายชื่อและสัญชาติของผุ้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
     
   
        (จ) สหกรณ์
 
   
 • ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
 • บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
 • สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
     
   
        (ฉ) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
 
   
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
 • รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60X12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
     
   

2 . ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่ง ส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบก
     พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

 
     
   
       (ก) บุคคลธรรมดา
 
   
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี)
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก./ อื่นๆ
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถทุกคันที่ยื่นขอ
 
     
   
        (ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
   
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก./ อื่นๆ
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถทุกคันที่ยื่นขอ
 
     
   
       (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 
   
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก./ อื่น ๆ
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถทุกคันที่ยื่นขอ
 
     
   
        (ง) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน   
 
   
 • หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก./ อื่น ๆ
 • สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรถทุกคันที่ยื่นขอ
 
     
   
        (จ) สหกรณ์
 
   
 • ภาพถ่ายใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
 • บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง
 • สำเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
 • ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา ถ้ามี
 • ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สปก. / อื่น ๆ